за Христос

Марк 14:53,54,66-72   

53 Исус Христос на съд пред Синедриона
(Мат. 26:57-68; Лука 22:54, 63-71; Йоан 18:13-15, 19-24)

И заведоха Исус при първосвещеника, при когото се събраха и всички главни свещеници, и старейшините, и книжниците.
54 А Петър Го беше следвал отдалеч до вътре в двора на първосвещеника и седеше заедно със слугите, и се грееше на огъня.
66 Отричането на ап. Петър
(Мат. 26:69-75; Лука 22:54-62; Йоан 18:15-18, 25-27)

И когато Петър беше долу, на двора, дойде една от слугините на първосвещеника;
67 и като видя Петър, че се грее, вгледа се в него и каза: И ти беше с Исус Назарянина.
68 А той се отрече и каза: Нито зная, нито разбирам какво говориш. И излезе вън в преддверието и петелът пропя.
69 Но слугинята го видя и пак започна да казва на стоящите там: Този е от тях.
70 А той пак се отрече. След малко стоящите там пак казаха на Петър: Наистина си от тях, защото си галилеянин и говорът те издава.
71 А той започна да проклина и да се кълне: Не познавам Този човек, за Когото говорите.
72 И начаса петелът пропя втори път. И Петър си спомни думите, които Исус му беше казал: Преди петелът да пропее два пъти, три пъти ще се отречеш от Мен. И като се замисли за това, заплака.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16