за Христос

Исус Христос на съд пред Синедриона
(Мат. 26:57-68; Лука 22:54, 63-71; Йоан 18:13-15, 19-24)

И заведоха Исус при първосвещеника, при когото се събраха и всички главни свещеници, и старейшините, и книжниците.

Слушай Марк 14:53
Марк 14:53

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:53

Общопризнато е мнението, че тук Марко говори за съдебния процес у Каяфа. Процесът у Анна е описан от Йоан в 18:13,19-24.

Други преводи на Марк 14:53:

Отведоха Исус в къщата на първосвещеника, където се бяха събрали всички главни свещеници, старейшините и законоучителите.
/Съвременен превод 2004/
И заведоха Иисус при първосвещеника, при когото се събраха всичките главни свещеници, старейшините и книжниците.
/Верен 2002/
И заведоха Исус при първосвещеника, при когото се събраха и всички първосвещеници, и старейшините, и книжниците.
/Библейско общество 2000/
И заведоха Исус при първосвещеника, при когото се събират и всичките главни свещеници, и старейшините, и книжниците.
/Протестантски 1940/
И доведоха Иисуса при първосвещеника, при когото се събраха всички първосвещеници, стареи и книжници.
/Православен/
И заведоха Исуса при първосвещеника; и събират се при него всичките първосвещеници и старейшините и книжниците.
/Цариградски/
And they led Jesus away to the high priest: and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes.
/KJV/