за Христос

Марк 14:43-52   

43 Залавянето на Исус Христос
(Мат. 26:47-56; Лука 22:47-53; Йоан 18:1-12)

И веднага, докато Той говореше, дойде Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с мечове и сопи, изпратени от главните свещеници, книжниците и старейшините.
44 А онзи, който Го предаваше, беше им дал знак, като каза: Когото целуна за поздрав - Той е; хванете Го и Го заведете, като Го пазите здраво.
45 И когато дойде, веднага се приближи до Него и каза: Учителю! И Го целуна.
46 И те сложиха ръце на Него и Го хванаха.
47 А един от стоящите там измъкна меча си, удари слугата на първосвещеника и му отсече ухото.
48 Исус заговори и им каза: Като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и сопи да Ме уловите?
49 Всеки ден бях при вас и поучавах в храма, и не Ме хванахте; но това стана, за да се сбъднат Писанията.
50 Тогава всички Го оставиха и се разбягаха.
51 И един младеж Го следваше, обвит с плащеница на голо; и те го хванаха.
52 А той, като остави плащеницата, избяга гол.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16