за Христос

Залавянето на Исус Христос
(Мат. 26:47-56; Лука 22:47-53; Йоан 18:1-12)

И веднага, докато Той говореше, дойде Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с мечове и сопи, изпратени от главните свещеници, книжниците и старейшините.

Слушай Марк 14:43
Марк 14:43

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:43

Юда вече е влязъл В градината с цяла хайка от хора. Съучастниците му носят ножове и сопи, като че са тръгнали на лов за някой опасен престъпник.

Други преводи на Марк 14:43:

В същия миг, докато Исус още говореше, се появи Юда, един от дванадесетте. С него имаше много хора с ножове и тояги, изпратени от главните свещеници, законоучителите и старейшините.
/Съвременен превод 2004/
И веднага, докато Той още говореше, дойде Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с мечове и тояги от главните свещеници, книжниците и старейшините.
/Верен 2002/
И веднага, докато Той говореше, дойде Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с мечове и тояги, изпратени от първосвещениците, книжниците и старейшините.
/Библейско общество 2000/
И веднага, докато Той говореше, дохожда Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници, книжниците и старейшините.
/Протестантски 1940/
И тозчас, докле Той още говореше, Иуда, един от дванайсетте, дохожда, и с него множество народ с ножове и колове, от страна на първосвещениците, книжниците и стареите.
/Православен/
И тутакси, още като говореше, дойде Юда, който беше един от дванадесетте, и с него народ много с ножове и сопи, от първосвещениците и книжниците и старейшините.
/Цариградски/
And immediately, while he yet spake, cometh Judas, one of the twelve, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and the scribes and the elders.
/KJV/