за Христос

Марк 14:26,32-42   

26 И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.
32 Молитва в Гетсиманската градина
(Мат. 26:36-46; Лука 22:39-46)

Отидоха на едно място, наречено Гетсимания; и Той каза на учениците Си: Стойте тук, докато се помоля.
33 И взе със Себе Си Петър, Яков и Йоан; и започна да се ужасява и измъчва.
34 И им каза: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете.
35 И като отиде малко напред, падна на земята; и се молеше, ако е възможно, да Го отмине този час, като казваше:
36 Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тази чаша; не обаче както Аз искам, но както Ти искаш.
37 И дойде, намери ги заспали; и каза на Петър: Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да бдиш?
38 Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно.
39 И пак отиде и се помоли, като каза същите думи.
40 И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натежали; и не знаеха какво да Му отговорят.
41 И дойде трети път и им каза: Още ли спите и почивате? Достатъчно! Дойде часът! Ето, Човешкият Син бива предаден в ръцете на грешниците.
42 Станете да вървим; ето, приближи се онзи, който Ме предава.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16