за Христос

И Той изпрати двама от учениците Си и им каза: Идете в града и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; вървете след него.

Слушай Марк 14:13
Марк 14:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:13

Въпреки че точната хронология на събитията не ни е известна, знаем, че вече е дошъл четвъртъкът на Пасхалната седмица. Учениците на Исус едва ли разбират, че това е Пасхата, която ще осъществи смисъла на този празник в най-голяма степен от всички останали Пасхи. Те питат Господ да им каже къде ще празнуват Пасхата и Той ги изпраща в Ерусалим да търсят един „човек, който носи стомна с вода“ (нещо доста рядко, тъй като обикновено водата се е носела от жени). Този човек ще ги заведе в определената за това къща. Там те Ще го помолят да им покаже стаята, където Учителят ще яде пасхата с учениците Си.

Не е ли чудесно да четем и да виждаме как Господ избира и заповядва на Своите ученици! Тук Неговите действия Го разкриват като един Суверенен Владетел на хората и нещата. Чудесно е да виждаме също така как хората, които имат отзивчиви сърца, поставят на разположение на Господ както себе си, така и всичко, което притежават. Винаги е добре за нас, когато Му предоставяме веднага свободно да влезе във всяка стая от нашия живот!

Други преводи на Марк 14:13:

Той изпрати двама от тях в града и им каза: Влезте в града. Там ще ви посрещне един човек, който носи стомна с вода. Последвайте го.
/Съвременен превод 2004/
И Той изпрати двама от учениците Си, като им каза: Идете в града и там ще ви срещне един човек, който носи стомна с вода. Последвайте го.
/Верен 2002/
И Той изпрати двама от учениците Си и им каза: Идете в града и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; вървете след него.
/Библейско общество 2000/
И Той изпраща двама от учениците Си и казва им: Идете в града; и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; вървете подир него.
/Протестантски 1940/
И изпраща двама от учениците Си, па им казва: идете в града; и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; идете след него.
/Православен/
И проважда двама от учениците си, и казва им: Идете в града; и ще ви срещне человек който носи кърчаг с вода; идете след него.
/Цариградски/
And he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them, Go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water: follow him.
/KJV/