за Христос

Тайната вечеря
(Мат. 26:17-25; Лука 22:7-14; Йоан 13:1-30)

А на първия ден на празника на безквасните хлябове, когато колеха жертви за Пасхата, учениците Му казаха: Къде искаш да отидем и приготвим, за да ядеш Пасхата?

Слушай Марк 14:12
Марк 14:12

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:12

Въпреки че точната хронология на събитията не ни е известна, знаем, че вече е дошъл четвъртъкът на Пасхалната седмица. Учениците на Исус едва ли разбират, че това е Пасхата, която ще осъществи смисъла на този празник в най-голяма степен от всички останали Пасхи. Те питат Господ да им каже къде ще празнуват Пасхата и Той ги изпраща в Ерусалим да търсят един „човек, който носи стомна с вода“ (нещо доста рядко, тъй като обикновено водата се е носела от жени). Този човек ще ги заведе в определената за това къща. Там те Ще го помолят да им покаже стаята, където Учителят ще яде пасхата с учениците Си.

Не е ли чудесно да четем и да виждаме как Господ избира и заповядва на Своите ученици! Тук Неговите действия Го разкриват като един Суверенен Владетел на хората и нещата. Чудесно е да виждаме също така как хората, които имат отзивчиви сърца, поставят на разположение на Господ както себе си, така и всичко, което притежават. Винаги е добре за нас, когато Му предоставяме веднага свободно да влезе във всяка стая от нашия живот!

Други преводи на Марк 14:12:

В първия ден от празника на безквасните хлябове, когато се принася в жертва пасхалното агне, учениците попитаха Исус: Къде искаш да отидем и да приготвим за теб пасхалната вечеря?
/Съвременен превод 2004/
А на първия ден от празника на безквасните хлябове, когато колеха жертви за Пасхата, учениците Му казаха: Къде искаш да отидем и да приготвим, за да ядеш пасхата?
/Верен 2002/
А на първия ден на празника на безквасните хлябове, когато колеха жертви за Пасхата, учениците Му казаха: Къде искаш да отидем и приготвим, за да ядеш Пасхата?
/Библейско общество 2000/
А на първия ден на празника на безквасните хлябове, когато колеха жертви за пасхата, учениците Му казаха: Где искаш да отидем и приготвим за да ядеш пасхата?
/Протестантски 1940/
В първия ден на Безквасниците, когато колеха пасхалното агне, казват Му учениците: де искаш да отидем и приготвим, за да ядеш пасхата?
/Православен/
И в първия ден на безквасните хлебове, когато колеха жертви за пасхата, казват му учениците му: Да искаш да идем и да приготвим да ядеш пасхата?
/Цариградски/
And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, his disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the passover?
/KJV/