за Христос

Предателството на Юда
(Мат. 26:14-16; Лука 22:3-6)

Тогава Юда Искариотски, онзи, който беше един от дванадесетте, отиде при главните свещеници, за да им Го предаде.

Слушай Марк 14:10
Марк 14:10

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:10

За разлика от жената, която оценява Спасителя изключително високо, Юда Му определя една много ниска цена. Макар че живее със Спасителя най-малко от една година, през което време получава от Него само любов, Юда решава да се промъкне при главните свещеници и да им обещае, че ще предаде Божия Син в ръцете им. Те приемат предложението му с удоволствие и му предлагат пари за предателството. Единственото нещо, което се иска от него, е да обмисли подробностите как точно да стане това.

Други преводи на Марк 14:10: