за Христос

защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не е имало досега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.

Слушай Марк 13:19
Марк 13:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 13:19

Скръбта, която хората ще преживеят в това време, ще бъде по-тежка от всичко, преживяно в миналото или което ще се преживее в бъдещето. Това ще бъде времето на Голямата скръб. Тук Господ Исус не говори за обичайните страдания, които съпровождат вярващите от всички времена, а за уникални по своята сила страдания.

Забележете, че времето на Голямата скръб засяга най-вече еврейския народ. Тук се говори за храма (14 ст., ср. Матей 24:15) и за Юдея (14 ст.). Това е времето на утеснението на Яков ( Еремия 30:7). Тук никъде не се говори за църквата. Тя ще бъде грабната и занесена на небето преди да дойде Господният ден ( 1Солунци 4:13-18; ср. 1Солунци 5:1-3).

Други преводи на Марк 13:19:

Защото онези дни ще бъдат изпълнени с такива страшни беди, каквито досега не е имало от началото, когато Бог създаде света, а и никога вече няма да има.
/Съвременен превод 2004/
Защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не ще е имало дотогава от началото на творението, което Бог е създал, нито ще има след това.
/Верен 2002/
защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не е имало досега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.
/Библейско общество 2000/
защото през ония дни ще има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.
/Протестантски 1940/
Защото през ония дни ще има такава скръб, каквато досега не е имало от начало на създанието, що е създал Бог, и няма да бъде.
/Православен/
защото през онези дни ще бъде таквази скръб каквато не е била от начало на създанието което създаде Бог до нине, нито ще бъде.
/Цариградски/
For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be.
/KJV/