за Христос

Марк 13:1-13   

1 Пророчеството за разрушаването на храма и края на света
(Мат. 24:1-28; Лука 21:5:24)

Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж какви камъни и какви здания!
2 А Исус му каза: Виждаш ли тези големи здания? Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине.
3 И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър, Яков, Йоан и Андрей Го попитаха насаме:
4 Кажи ни, кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението, когато всичко това предстои да се изпълни?
5 И Исус започна да им казва: Пазете се да не ви подмами някой.
6 Мнозина ще дойдат в Мое име и ще кажат: Аз съм Христос, и ще подмамят мнозина.
7 А когато чуете за войни и за военни слухове, не се смущавайте; това трябва да стане; но това не е свършекът.
8 Защото народ ще се повдигне против народ и царство против царство. Ще има трусове на разни места, ще има глад; а тези неща са само начало на страданията.
9 Но вие гледайте себе си, защото ще ви предадат на съдилища и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствате на тях.
10 Обаче първо трябва да се проповядва благовестието на всички народи.
11 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в онзи час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух.
12 Брат брата ще предаде на смърт и баща - дете; и деца ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.
13 И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16