за Христос

Марк 12:28-34   

28 Най-голямата заповед
(Мат. 22:34-40; Лука 10:25-28)

А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, Го попита: Коя заповед е първата от всички?
29 Исус отговори: Първата е: Слушай, Израелю; Господ, нашият Бог, е един Господ;
30 и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.
31 А ето втората, подобна на нея, заповед: Да възлюбиш ближния си като себе си. Друга заповед, по-голяма от тези, няма.
32 И книжникът Му каза: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него;
33 и да Го обича човек от все сърце, с всичкия си разум и с всичката си сила, и да обича ближния си като себе си, това е много повече от всички всеизгаряния и жертви.
34 Исус, като видя, че отговори разумно, му каза: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да Му задава въпроси.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16