за Христос

Марк 12:18-27   

18 За възкресението на мъртвите
(Мат. 22:23-33; Лука 20:27-38)

След това при Него дойдоха садукеи, които казват, че няма възкресение; и Го питаха:
19 Учителю, Моисей ни е написал, че ако на някого умре брат му и остави жена, а не остави деца, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомство на брат си.
20 Но, ето, имаше седем братя; и първият взе жена; и когато умря, не остави потомство.
21 Взе я и вторият, умря и не остави потомство; също и третият.
22 И седмината не оставиха потомство. А след всички умря и жената.
23 При възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седмината я имаха за жена?
24 Исус им каза: Не затова ли се заблуждавате, понеже не знаете Писанията, нито Божията сила?
25 Защото, когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата.
26 А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, на мястото при бодливия храст, как Бог му говори, като казваше: Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?
27 Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16