за Христос

Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва - ще му стане.

Слушай Марк 11:23
Марк 11:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:23

На сутринта учениците минават покрай смокинята на път за Ерусалим. Цялото дърво е изсъхнало заедно с корените. Когато Петър споменава за това на Господа, Той му отговаря просто: „Имайте вяра в Бог.“ Но какво общо има между тези думи и случая със смокинята? Следващите стихове ни показват, че с тези думи Исус иска да насърчи учениците Си да използват вярата като средство за премахване на трудностите. Ако учениците имат вяра в Бог, те могат да разрешат проблема на безплодието и да отстраняват трудности, големи като планина.

Тези стихове не ни дават право да се молим да получим свръхестествени способности, които да употребяваме за собственото си удобство или по-голямо признание. Всяко едно действие на вяра трябва да се подчинява на някое Божие обещание. Ако ние знаем, че премахването на някоя трудност е по Божията воля, можем да се молим с пълна увереност, че тя ще бъде премахната. Всъщност, ние имаме право да се молим за всичко, стига да сме сигурни, че молитвата ни отговаря на Божията воля, която ни се открива чрез Библията или чрез вътрешното свидетелстване на Духа.

Други преводи на Марк 11:23:

Истина ви казвам: ако заповядате на тази планина: Стани и скочи в морето!, без да допускате в сърцето си никакво съмнение и вярвате, че каквото казвате, ще се сбъдне, то ще бъде изпълнено за вас.
/Съвременен превод 2004/
Истина ви казвам: който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето! - и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва - ще му се сбъдне, каквото и да каже.
/Верен 2002/
Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва - ще му стане.
/Библейско общество 2000/
Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.
/Протестантски 1940/
имайте вяра в Бога. Защото, истина ви казвам: ако някой каже на тая планина: дигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, - ще му се сбъдне, каквото и да каже.
/Православен/
Защото истина ви казвам, че който рече на тази гора: Дигни се и хвърли се в морето, и не се подвои в сърцето си, но поверва че онова което казва сбъдва се, ще му бъде все що би рекъл.
/Цариградски/
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.
/KJV/