за Христос

Марк 11:12-19   

12 Безплодната смокиня
(Мат. 21:18-22)

А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня.
13 И като видя отдалеч една разлистена смокиня, дойде, като търсеше плод на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само листа, защото не беше време за смокини.
14 И Той проговори, като й каза: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците Му чуха това.
15 Изгонването на търговците от храма
(Мат. 21:12-17; Лука 19:45-48; Йоан 2:13-22)

И дойдоха в Йерусалим; Исус, като влезе в храма, започна да изпъжда онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма, и преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъбите.
16 И не позволяваше на никого да пренесе какъвто и да било съд през храма.
17 Исус поучаваше, като им казваше: Не е ли писано: Домът Ми ще се нарече молитвен дом за всички народи, а вие го направихте разбойнически вертеп?
18 И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсеха начин как да Го погубят, защото се бояха от Него, понеже целият народ се чудеше на учението Му.
19 А всякога на мръкване Той излизаше вън от града.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16