за Христос

Марк 11:12-14,20-26   

12 Безплодната смокиня
(Мат. 21:18-22)

А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня.
13 И като видя отдалеч една разлистена смокиня, дойде, като търсеше плод на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само листа, защото не беше време за смокини.
14 И Той проговори, като й каза: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците Му чуха това.
20 Силата на вярата
(Мат. 21:20-22)

И така, като минаваха сутринта, видяха, че смокинята е изсъхнала до корен.
21 И Петър си спомни и Му каза: Учителю, виж, смокинята, която Ти прокле, е изсъхнала.
22 А Исус им отговори: Имайте вяра в Бога!
23 Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва - ще му стане.
24 Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.
25 И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, Който е на небесата, вашите прегрешения.
26 Но ако вие не прощавате, то и вашият Отец, Който е на небесата, няма да прости вашите прегрешения.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16