за Христос

Марк 11:1-11   

1 Тържественото влизане на Исус в Йерусалим
(Мат. 21:1-11; Лука 19:28-38; Йоан 12:12-19)

И когато се приближаваха към Йерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, Исус изпрати двама от учениците Си и им каза:
2 Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек още не е възсядал; отвържете го и го докарайте.
3 И ако някой ви каже: Защо правите това?, отговорете: На Господа трябва; и той веднага ще го прати тук.
4 И така, те отидоха и намериха едно осле, вързано до вратата, вън край пътя, и го отвързаха.
5 И някои от стоящите там им казаха: Какво правите, че отвързвате ослето?
6 А те им казаха, както беше заръчал Исус; и те ги оставиха.
7 И докараха ослето при Исус и намятаха на него дрехите си; и Той го възседна.
8 И мнозина разстлаха дрехите си по пътя, а други - клони, като ги сечаха от дърветата.
9 И тези, които вървяха отпред, и тези, които идваха отзад, викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име!
10 Благословено настъпващото царство на баща ни Давид, което иде в Господнето име! Осанна във висините!
11 И Исус влезе в Йерусалим, в храма, и като разгледа всичко, понеже вече се беше свечерило, отиде във Витания с дванадесетте.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16