за Христос

Тържественото влизане на Исус в Йерусалим
(Мат. 21:1-11; Лука 19:28-38; Йоан 12:12-19)

И когато се приближаваха към Йерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, Исус изпрати двама от учениците Си и им каза:

Слушай Марк 11:1
Марк 11:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 11:1

Оттук започва разказът за последната седмица от земния живот на Господ Исус. На това място Той спира за малко на източния склон на Елеонския хълм, близо до Витфагия („къща на неузрелите смокини“) и във Витания („къща на бедните, унижените и потиснатите“).

Времето, когато Той трябва да се представи открито пред юдейския народ като техен Месия-Цар, е дошло. Господ ще направи това в изпълнение на предсказанието на Захария (9:9) и ще се възкачи на осле. И така, Исус изпраща двама от Своите ученици да отидат от Витания във Витфагия. С пълна убеденост и съвършено знание Той им казва да доведат едно осле, което ще намерят там вързано. Ако ги попита някой защо правят това, те трябва да му кажат: „На Господ трябва.“ Всезнанието на Господ, което виждаме тук, е накарало някой да изкаже следната мисъл: „Това не е Христос на модернизма, а на историята и небесното царство.“

Други преводи на Марк 11:1:

Като наближиха Ерусалим, недалеч от Витфагия и Витания близо до Елеонската планина, Исус изпрати двама от учениците си напред
/Съвременен превод 2004/
И когато дойдоха близо до Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, Той изпрати двама от учениците Си и им каза:
/Верен 2002/
И когато се приближаваха към Йерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, Исус изпрати двама от учениците Си и им каза:
/Библейско общество 2000/
И когато се приближаваха към Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпраща двама от учениците Си и казва им:
/Протестантски 1940/
Когато наближиха до Иерусалим, до Витфагия и Витания, при Елеонската планина, Иисус изпраща двама от учениците Си
/Православен/
И наближават в Ерусалим, във Витфагия и Витания, при Елеонската гора, проважда двама от учениците си,
/Цариградски/
And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany, at the mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples,
/KJV/