за Христос

Марк 10:35-45   

35 Искането на Зеведеевите синове за първенство
(Мат. 20:20-28)

Тогава при Него се приближиха Яков и Йоан, Зеведеевите синове, и Му казаха: Учителю, желаем да направиш за нас, каквото и да поискаме от Теб.
36 А Той им каза: Какво желаете да направя за вас?
37 Те Му отговориха: Дай ни да седнем - един отдясно на Теб, а друг отляво на Тебе в Твоята слава.
38 А Исус им каза: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?
39 Те Му казаха: Можем. А Исус им каза: Чашата, която Аз пия, ще пиете и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите;
40 но да седнете отдясно на Мен или отляво на Мене, не е Мое да дам, а ще се даде на онези, за които е било приготвено.
41 А десетимата, като чуха това, започнаха да негодуват против Яков и Йоан.
42 Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че онези, които са признати за князе на народите, господаруват над тях и големците им властват над тях.
43 Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, нека ви бъде служител;
44 и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всички.
45 Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16