за Христос

Предсказание за страданията и възкресението
(Мат. 20:17-19; Лука 18:31-33)

А когато бяха на път, като отиваха за Йерусалим, Исус вървеше пред тях, а те се учудваха, и онези, които вървяха отзад, бяха обзети от страх. И като събра пак дванадесетте, започна да им казва това, което щеше да Го сполети:

Слушай Марк 10:32
Марк 10:32

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:32

Време е вече Исус да отиде в Ерусалим. За Господ Исус това пътуване е пътуване към гетсиманските мъки и страдания, към оскърбленията и мъченията на кръста. Какви чувства може да са вълнували Исус в този момент? Особено показателни за това са думите: „Исус вървеше пред тях.“ Тези думи говорят най-вече за решителността на Исус да изпълни Божията воля с пълното съзнание за цената, която трябва да се заплати. Те говорят и за Неговата самота: Той е пред учениците Си и върви сам. Говорят и за радостта Му - за дълбоката и спокойна радост от това, че върви по Божията воля; за радостта от очакването на Божията слава; за радостта на Един Мъж, Който е тръгнал да освободи Своята невяста, за да я грабне по-късно за Себе Си. Заради тази бъдеща радост Исус изтърпя мъките на кръста и презря срама.

Тази картина на Исус, Който върви пред всички, ни кара още повече да се удивляваме на нашия безстрашен Водач, на Автора и Изпълнителя на нашата вяра, на нашия славен Учител, на Божествения ни Принц. Ето какво пише Ердман за този момент:

„Нека спрем за малко и погледаме това лице и този образ, Този Божий Син, Който върви непоколебимо напред към кръста. И докато Го следваме, ние Ще разберем, че започваме да се изпълваме с един нов вид героизъм. И докато Го наблЬдаваме как отива доброволно на смърт за нас, ще усетим, че в нас започва да се поражда един нов вид л/обов. И едновременно с това ние няма да спрем да се удивляваме на значението и тайната на тази смърт.“ Хората, които следват Исус, са изплашени, защото знаят за твърдото решение на религиозните водачи в Ерусалим да Го убият.

Други преводи на Марк 10:32:

Бяха на път за Ерусалим и Исус вървеше начело. Учениците му бяха изпълнени с възхищение, а хората отзад ги следваха уплашени. Исус отново извика настрана дванадесетте и започна да им разказва какво ще се случи с него:
/Съвременен превод 2004/
А когато бяха на път, като отиваха към Ерусалим, Иисус вървеше пред тях, а те се чудеха. И онези, които Го следваха, бяха обзети от страх. И като събра пак дванадесетте, започна да им казва това, което щеше да Го сполети:
/Верен 2002/
А когато бяха на път, като отиваха за Йерусалим, Исус вървеше пред тях, а те се учудваха, и онези, които вървяха отзад, бяха обзети от страх. И като събра пак дванадесетте, започна да им казва това, което щеше да Го сполети:
/Библейско общество 2000/
А когато бяха на път, отивайки за Ерусалим, Исус вървеше пред тях а те се учудваха, и ония които вървяха подире, бяха обзети от страх. И като събра пак дванадесетте, почна да им казва това, което щеше да Го сполети, като рече:
/Протестантски 1940/
Когато бяха на път, възлизайки за Иерусалим, Иисус вървеше пред тях, а те бяха смаяни; и следвайки подире Му, бояха се. И като повика пак дванайсетте, Той почна да им говори, какво ще стане с Него:
/Православен/
А когато беха в пътя на възлезването си в Ерусалим, Исус вървеше пред тех, а те се чудеха, и като вървеха подире му беха на страх. И като прибра пак дванадесетте, начна да им казва това което имаше да му се случи:
/Цариградски/
And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus went before them: and they were amazed; and as they followed, they were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them what things should happen unto him,
/KJV/