за Христос

А учениците се смаяха от Неговите думи. Но в отговор Исус им каза още: Чеда Мои, колко е мъчно да влязат в Божието царство онези, които уповават на богатството!

Слушай Марк 10:24
Марк 10:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:24

Гледайки как богаташът наскърбен се скрива в тълпата, Исус отбелязва, че е много трудно богатите да влязат в Божието царство. Учениците, за които богатството означава Божието благословение, са изненадани от тази забележка. Затова Исус отново повтаря: „Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство ония, които уповават на богатството“ - и продължава: „По-лесно е за камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.“

Други преводи на Марк 10:24:

Тези негови думи смаяха учениците му, но Исус повтори: Деца, трудно е да се влезе в Божието царство.
/Съвременен превод 2004/
А учениците се смаяха на Неговите думи. Но в отговор Иисус пак им каза: Деца, колко е трудно да влязат в Божието царство онези, които се уповават на богатството!
/Верен 2002/
А учениците се смаяха от Неговите думи. Но Исус пак им отговори: Деца, колко е мъчно да влязат в Божието царство онези, които уповават на богатството!
/Библейско общество 2000/
А учениците се смайваха за Неговите думи. Но в отговор Исус пак им каза: Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство ония, които уповават на богатството!
/Протестантски 1940/
А учениците се смаяха от думите Му. Но Иисус пак им отговаря и казва: чеда, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си, да влязат в царството Божие!
/Православен/
А учениците му се смайваха за неговите думи. И Исус пак отговори и рече им: Чада, колко е мъчно да влезат в царството Божие тези, които имат надеждата си на богатството?
/Цариградски/
And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God!
/KJV/