за Христос

А Исус, като го погледна, възлюби го и му каза: Едно не ти достига: иди, продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.

Слушай Марк 10:21
Марк 10:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:21

Но дали той действително обича ближния си както себе си? Ако е така, нека продаде целия си имот и даде парите на бедните. За младия богаташ обаче това се оказва прекалено „скъпа“ задача и той си отива наскърбен, защото е човек с много имот.

С това Господ не иска да каже, че този човек можеше да се спаси, ако беше продал целия си имот и беше дал всичките си приходи за благотворителни цели. Има само един път за спа сение и това е вярата в Господ Исус. За да може да се спаси, човек трябва да се признае за грешен, а това той може да направи, когато осъзнае, че не може да изпълни светите изисквания на Бог. Господ припомня на младежа десетте Божи заповеди, за да породи у него убеждение за грях.

Нежеланието на богаташа да се раздели с имота си показва, че той не обича ближния си както себе си. Неговият отговор трябваше да бъде следният: „Ако Божиите изисквания са такива, то аз съм грешен и няма да мога да се спася със собствените си усилия. Затова Те моля да ме спасиш по Твоята милост.“ Оказва се обаче, че младежът обича много повече имота си, отколкото ближния си, и затова отказва да се раздели с него.

Когато Исус предлага на богаташа да продаде всичко, Той не му казва, че това е единственият път за спасение, а само показва на младежа, че е нарушил Божия закон и затова има нужда от спасение. Ако богаташът беше отговорил на предложението на Спасителя по подходящ начин, то Той щеше да му покаже пътя на спасението.

Но тук има още един проблем: дали ние, които сме вярващи, обичаме ближните си както себе си? Дали за нас също важат думите на Исус: „Продай все що имаш и дай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето; и дойди и Ме следвай.“ Всеки трябва да си даде сам отговор на този въпрос, но преди да направи това, нека помисли върху следните факти:

1. Всеки ден хиляди хора умират.от глад.

2. Повече от половината хора в света не са чули за благата вест.

3. Нашите материални придобивки могат в този момент да се използват за облекчаване на духовното и физическото състояние на много хора.

4. Примерът на Христос ни учи, че ние трябва да станем бедни, за да могат други да станат богати ( 2Коринтяни 8:9).

5. Краткостта на живота и близостта на Господното пришествие ни говорят, че трябва да вложим парите си в служба на Господа още сега. Ако решим да сторим това след Неговото идване, ще бъде прекалено късно.

Други преводи на Марк 10:21:

Исус го погледна с обич и му каза: Има още едно нещо, което трябва да направиш иди и продай всичко, което притежаваш, раздай парите на бедните и ще имаш съкровище в небето. След това ела и ме последвай.
/Съвременен превод 2004/
А Иисус, като го погледна, го възлюби и му каза: Едно не ти достига: иди, продай всичко, което имаш, и дай на бедните; и ще имаш съкровище на небето. И ела и Ме следвай.
/Верен 2002/
А Исус, като го погледна, възлюби го и му каза: Едно не ти достига: иди, продай всичко, което имаш, и го раздай на бедните, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.
/Библейско общество 2000/
А Исус, като го погледна, възлюби го, и му рече: Едно ти не достига; иди продай все що имаш и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и дойди и Ме следвай.
/Протестантски 1940/
Иисус, като го погледна, възлюби го и му рече: едно ти не достига: иди, продай всичко, що имаш, и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене, като вземеш кръста.
/Православен/
А Исус като го погледна, възлюби го, и рече му: Едно ти не достига; иди, продай все що имаш, и раздай го на сиромасите; и ще имаш съкровище на небето; и дигни кръста, и ела та ме последвай.
/Цариградски/
Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me.
/KJV/