за Христос

Марк 10:17-31   

17 Среща с богатия юноша
(Мат. 19:16-30; Лука 18:18-30)

И когато излизаше на път, някой се затече, коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да направя, за да наследя вечен живот?
18 А Исус му каза: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог.
19 Знаеш заповедите: Не убивай; Не прелюбодействай; Не кради; Не лъжесвидетелствай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си.
20 А той Му каза: Учителю, всичко това съм опазил от младостта си.
21 А Исус, като го погледна, възлюби го и му каза: Едно не ти достига: иди, продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.
22 Но лицето му посърна от тези думи и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.
23 А Исус погледна наоколо и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!
24 А учениците се смаяха от Неговите думи. Но в отговор Исус им каза още: Чеда Мои, колко е мъчно да влязат в Божието царство онези, които уповават на богатството!
25 По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.
26 А те съвсем се зачудиха и Му казаха: Тогава кой може да се спаси?
27 Исус ги погледна и отвърна: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.
28 Петър започна да Му говори: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.
29 Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради Мен и заради благовестието,
30 и да не получи сега, в настоящото време, стократно повече, къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят - вечен живот.
31 Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните - първи.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16