за Христос

Малахия 4   

1 Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ;
и всички горделиви, и всички, които вършат нечестие,
ще бъдат плява.
И този ден, който иде, ще ги изгори,
казва Господ на Силите,
и няма да остане нито корен, нито клонче.
2 А на вас, които се боите от името Ми,
ще изгрее Слънцето на правдата
с изцеление в крилата си;
и ще излезете и ще се разиграете като телета из обора.
3 Ще стъпчете нечестивите;
защото те ще бъдат пепел под стъпалата на краката ви
в деня, който определям,
казва Господ на Силите.
4 Илия като предвестник на деня Господен
Помнете закона на слугата Ми Моисей,
който му заповядах в Хорив за целия Израел,
т. е.
наредбите и законите.
5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
преди да дойде великият и страшен ден Господен;
6 и той ще обърне сърцето на бащите към децата
и сърцето на децата - към бащите им,
да не би да дойда и поразя земята с проклятие.
Малахия: 1 2 3 4