за Христос

Малахия 3:1,3,4,7,10-12   

1 Божий съд на грешниците и благословение на каещите се. Пришествието на Месия
Ето, Аз изпращам вестителя Си,
Който ще устрои пътя пред Мен;
и Господ, Когото търсите,
неочаквано ще дойде в храма Си.
Да! Ангелът на завета, Когото вие желаете;
ето, иде,
казва Господ на Силите,
3 Ще седне като някой, който топи и пречиства сребро,
и ще очисти левийците
и ще ги претопи като златото и среброто;
и те ще принасят на Господа приноси с правда.
4 Тогава приносът на Юда и Йерусалим
ще бъде угоден на Господа,
както в древността,
както в миналите години.
7 От дните на бащите си
вие се отклонихте от наредбите Ми и не ги опазихте.
Върнете се при Мен и Аз ще се върна при вас,
казва Господ на Силите.
Но вие казвате: Къде да се върнем?
10 Донесете всички десятъци в съкровищницата,
за да има храна в дома Ми,
и Ме опитайте сега за това,
казва Господ на Силите,
дали няма да ви разкрия небесните отвори
да излея благословение върху вас,
така че да не стига място за него.
11 И заради вас ще смъмря онзи, който поглъща,
и той няма вече да поврежда произведенията на земята ви;
и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно,
казва Господ на Силите.
12 Всички народи ще ви облажават,
защото ще бъдете желана земя,
казва Господ на Силите.
Малахия: 1 2 3 4