за Христос

Лука 9:28-36   

28 Преображение
(Мат. 17:1-8; Марк 9:2-10)

И около осем дни след като каза това, Той взе със Себе Си Петър, Йоан и Яков и се качи на планината да се моли.
29 И като се молеше, видът на лицето Му се измени и облеклото Му стана бяло и блестящо.
30 И, ето, двама мъже говореха с Него; те бяха Моисей и Илия,
31 които се явиха в слава и говориха за смъртта Му, с която Му предстоеше да завърши живота Си в Йерусалим.
32 А Петър и онези, които бяха с него, ги беше налегнал сън; но когато се разбудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него.
33 И когато те се разделиха с Него, Петър каза на Исус: Наставнико, добре е да сме тук; и нека направим три шатри: за Теб една, за Моисей една и една за Илия, без да знае какво казва.
34 А докато казваше това, дойде облак и ги засени; и учениците се изплашиха, като влязоха в облака.
35 И от облака дойде глас, който каза: Този е Моят Син, Моят Избраник; Него слушайте.
36 И когато престана гласът, Исус остана сам. И те замълчаха и през онези дни не казваха на никого нищо от това, което бяха видели.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24