за Христос

Укротяването на бурята
(Мат. 8:23-27; Марк 4:35-41)

А в един от тези дни Той влезе в една ладия с учениците Си и им каза: Да минем на отсрещната страна на езерото. И отплаваха.

Слушай Лука 8:22
Лука 8:22

Препратки:

Други преводи на Лука 8:22:

Един ден Исус и учениците му се качиха в една лодка. Исус им каза: Да прекосим езерото и да отидем на отсрещния бряг. И те потеглиха.
/Съвременен превод 2004/
А в един от тези дни Той се качи на един кораб с учениците Си и им каза: Да минем на отвъдната страна на езерото. И те отплаваха.
/Верен 2002/
А в един от тези дни Той влезе в една лодка с учениците Си и им каза: Да минем на отсрещната страна на езерото. И отплаваха.
/Библейско общество 2000/
А в един от тия дни Той влезе в ладия с учениците Си, и рече им: Да минем на отвъдната страна на езерото. И отплуваха.
/Протестантски 1940/
Един ден, Той влезе с учениците Си в кораб и им рече: да преминем отвъд езерото. И потеглиха.
/Православен/
И един ден влезе в ладия той и учениците му; и рече им: Да минем отвъд езерото; и отплуваха.
/Цариградски/
Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciples: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth.
/KJV/