за Христос

Като чу това, Исус му се почуди; обърна се и каза на вървящото след Него множество: Казвам ви, дори в Израел не съм намерил толкова вяра.

Слушай Лука 7:9
Лука 7:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 7:9

Исус е учуден от вярата на този стотникезичник. Дори и в Израел няма човек, който да признава толкова смело абсолютната власт на Исус. И тази голяма вяра не остава невъзнаградена. Когато пратениците се връщат в къщата на стотника, слугата е напълно здрав.

В Евангелията са описани два случая, в които се казва, че Исус е бил учуден. Единият е този, а другият - когато Исус се учудва на неверието на Израел ( Марк 6:6).

Други преводи на Лука 7:9:

Като чу тези думи, Исус се смая. Той се обърна и каза на множеството, което го следваше: Казвам ви: такава вяра не съм срещал даже и в Израел.
/Съвременен превод 2004/
Като чу това, Иисус му се учуди; и като се обърна, каза на множеството, което Го следваше: Казвам ви, дори в Израил не съм намерил толкова голяма вяра.
/Верен 2002/
Като чу това, Исус му се почуди; обърна се и каза на вървящото след Него множество: Казвам ви, дори в Израел не съм намерил толкова вяра.
/Библейско общество 2000/
Като чу това, Исус му се почуди; обърна се и рече на вървящия подир Него народ: Казвам ви, нито в Израил съм намерил толкова вяра.
/Протестантски 1940/
Като чу това, Иисус му се почуди, и като се обърна, каза на идещия подире Му народ: казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.
/Православен/
Това като чу Исус, почуди се на него; и обърна се та рече на идещия след него народ: Казвам ви: нито в Израиля намерих толкози вера.
/Цариградски/
When Jesus heard these things, he marvelled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.
/KJV/