за Христос

Лука 7:36-50   

36 Исус Христос и грешницата
И един от фарисеите Го покани да яде с него; и Той влезе в къщата на фарисея и седна на трапезата.
37 И, ето, една жена от града, която беше грешница, като разбра, че Исус седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро.
38 И като застана отзад при нозете Му и плачеше, започна да облива нозете Му със сълзи и да ги изтрива с косата си, целуваше нозете Му и ги мажеше с мирото.
39 А като видя това фарисеят, който Го бе поканил, си каза: Този, ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до Него, че е грешница.
40 А Исус се обърна към него с думите: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отговори: Учителю, кажи.
41 Някой си лихвар имаше двама длъжника; единият дължеше петстотин динария, а другият - петдесет.
42 И понеже нямаха с какво да му платят, той опрости дълга и на двамата. И така, кой от тях ще го обикне повече?
43 Симон отговори: Мисля, че онзи, на когото е простил повече. А Той му каза: Правилно си отсъдил.
44 И като се обърна към жената, каза на Симон: Виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, но ти вода за нозете Ми не даде; а тя със сълзи обля нозете Ми и с косата си ги изтри.
45 Ти целувка не Ми даде за поздрав; а тя, откакто съм влязъл, не е престанала да целува нозете Ми.
46 Ти с елей не помаза главата Ми; а тя с миро помазва нозете Ми.
47 Затова ти казвам: Прощават й се многото грехове (защото тя обикна много), а на когото малко се прощава, той малко обича.
48 И й каза: Прощават ти се греховете.
49 И тези, които седяха с Него на трапезата, започнаха да се питат един друг: Кой е Този, Който и греховете прощава?
50 Исус каза на жената: Твоята вяра те спаси; иди си с мир.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24