за Христос

Лука 7:1-10   

1 Излекуването на слугата на стотника
(Мат. 8:5-13; Йоан 4:43-54)

След като свърши всички Свои речи към народа, който Го слушаше, Исус влезе в Капернаум.
2 А на някой си стотник слугата, който му беше мил, беше болен на умиране.
3 И като чу за Исус, изпрати до Него някои юдейски старейшини да го помолят да дойде и изцели слугата му.
4 А те дойдоха при Исус и Го молеха настоятелно, като казваха: Той заслужава да направиш това за него,
5 защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата.
6 Докато Исус вървеше с тях и беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати до Него приятели да Му кажат: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми;
7 затова не сметнах себе си достоен да дойда при Тебе; кажи само дума и слугата ми ще оздравее.
8 Защото и аз съм човек, поставен под власт, и имам подчинени на мене войници; и казвам на един: Иди!, и той отива; и на друг: Ела!, и идва; и на слугата си: Направи това!, и той го прави.
9 Като чу това, Исус му се почуди; обърна се и каза на вървящото след Него множество: Казвам ви, дори в Израел не съм намерил толкова вяра.
10 И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха слугата оздравял.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24