за Христос

Лука 7   

1 Излекуването на слугата на стотника
(Мат. 8:5-13; Йоан 4:43-54)

След като свърши всички Свои речи към народа, който Го слушаше, Исус влезе в Капернаум.
2 А на някой си стотник слугата, който му беше мил, беше болен на умиране.
3 И като чу за Исус, изпрати до Него някои юдейски старейшини да го помолят да дойде и изцели слугата му.
4 А те дойдоха при Исус и Го молеха настоятелно, като казваха: Той заслужава да направиш това за него,
5 защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата.
6 Докато Исус вървеше с тях и беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати до Него приятели да Му кажат: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми;
7 затова не сметнах себе си достоен да дойда при Тебе; кажи само дума и слугата ми ще оздравее.
8 Защото и аз съм човек, поставен под власт, и имам подчинени на мене войници; и казвам на един: Иди!, и той отива; и на друг: Ела!, и идва; и на слугата си: Направи това!, и той го прави.
9 Като чу това, Исус му се почуди; обърна се и каза на вървящото след Него множество: Казвам ви, дори в Израел не съм намерил толкова вяра.
10 И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха слугата оздравял.
11 Възкресяването на сина на вдовицата от Наин
А скоро след това Исус отиде в един град, наречен Наин; и с Него вървяха учениците Му и едно голямо множество.
12 И когато се приближи до градската порта, ето, изнасяха мъртвец, единствен син на майка си, която беше и вдовица; и с нея имаше голямо множество от града.
13 И Господ, като я видя, смили се над нея и й каза: Недей да плачеш.
14 Тогава се приближи и се допря до носилката; а носачите се спряха. И каза: Момче, казвам ти, стани.
15 И мъртвият се повдигна и седна, и започна да говори. И Исус го предаде на майка му.
16 Тогава страх обзе всички и славеха Бога, като казваха: Велик пророк се издигна между нас; и Бог посети Своя народ.
17 И мълвата за Него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност.
18 Исус Христос и Йоан Кръстител
(Мат. 11:2-19)

А учениците на Йоан му известиха за всичко това.
19 И Йоан повика двама от учениците си и ги прати при Господа да попитат: Ти ли си Онзи, Който трябва да дойде, или друг да очакваме?
20 И като дойдоха при Него, човеците казаха: Йоан Кръстител ни прати при Тебе да попитаме: Ти ли си Онзи, Който трябва да дойде, или друг да очакваме?
21 И в същия час Той изцели мнозина от болести и язви, и зли духове, и на мнозина слепи даде зрение.
22 Тогава Той им отговори: Идете и разкажете на Йоан това, което видяхте и чухте, че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието.
23 И блажен е онзи, който не се съблазни в Мене.
24 А когато си отидоха изпратените от Йоан, Исус започна да говори на множествата за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли, от вятър разлюлявана?
25 Но какво излязохте да видите? Човек, облечен в меки дрехи? Ето, великолепно облечените и онези, които живеят разкошно, са в царските дворци.
26 Но какво излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк.
27 Това е онзи, за когото е писано:
Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
който ще приготви пътя Ми пред Тебе.
28 Казвам ви: Между родените от жена няма по-голям от Йоан; обаче по-малкият в Божието царство е по-голям от него.
29 (И целият народ и бирниците, като чуха това, признаха Божията правда, като бяха се кръстили с Йоановото кръщение.
30 А фарисеите и законниците отхвърлиха Божията воля спрямо себе си, като не бяха се кръстили от него.)
31 А на кого да уподобя човеците от това поколение? И на какво приличат?
32 Те приличат на деца, които седят на пазара, които викат едно на друго и казват: Свирихме ви и не играхте, жалеехме и не плакахте.
33 Защото Йоан Кръстител дойде, който нито хляб яде, нито вино пие, и казвате: Бяс има.
34 Дойде Човешкият Син, Който яде и пие, и казвате: Ето, човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците.
35 Но пак мъдростта се оправдава от всичките си чеда.
36 Исус Христос и грешницата
И един от фарисеите Го покани да яде с него; и Той влезе в къщата на фарисея и седна на трапезата.
37 И, ето, една жена от града, която беше грешница, като разбра, че Исус седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро.
38 И като застана отзад при нозете Му и плачеше, започна да облива нозете Му със сълзи и да ги изтрива с косата си, целуваше нозете Му и ги мажеше с мирото.
39 А като видя това фарисеят, който Го бе поканил, си каза: Този, ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до Него, че е грешница.
40 А Исус се обърна към него с думите: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отговори: Учителю, кажи.
41 Някой си лихвар имаше двама длъжника; единият дължеше петстотин динария, а другият - петдесет.
42 И понеже нямаха с какво да му платят, той опрости дълга и на двамата. И така, кой от тях ще го обикне повече?
43 Симон отговори: Мисля, че онзи, на когото е простил повече. А Той му каза: Правилно си отсъдил.
44 И като се обърна към жената, каза на Симон: Виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, но ти вода за нозете Ми не даде; а тя със сълзи обля нозете Ми и с косата си ги изтри.
45 Ти целувка не Ми даде за поздрав; а тя, откакто съм влязъл, не е престанала да целува нозете Ми.
46 Ти с елей не помаза главата Ми; а тя с миро помазва нозете Ми.
47 Затова ти казвам: Прощават й се многото грехове (защото тя обикна много), а на когото малко се прощава, той малко обича.
48 И й каза: Прощават ти се греховете.
49 И тези, които седяха с Него на трапезата, започнаха да се питат един друг: Кой е Този, Който и греховете прощава?
50 Исус каза на жената: Твоята вяра те спаси; иди си с мир.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24