за Христос

Лука 6:7-19   

7 И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха дали в събота ще го изцели, за да могат да Го обвинят.
8 Но Той знаеше мислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи на средата. И той стана и се изправи.
9 Тогава Исус им каза: Питам ви: Какво е позволено да прави човек в събота - добро ли да прави или зло, да спаси ли живот или да погуби?
10 И като ги изгледа всички, каза на човека: Протегни ръката си. И той направи така; и ръката му оздравя.
11 А те излязоха извън себе си от гняв и обсъждаха помежду си какво биха могли да направят на Исус.
12 Избиране на дванадесетте апостоли
(Мат. 10:1-4; Марк 3:13-19)

През онези дни Исус се изкачи на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога.
13 И като се съмна, повика учениците Си и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли:
14 Симон, когото и нарече Петър, и брат му Андрей, Яков и Йоан, Филип и Вартоломей,
15 Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наречен Зилот,
16 Юда, брат на Яков, и Юда Искариотски, който и стана предател.
17 И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място; спряха се там и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от народ от цяла Юдея и Йерусалим и от крайбрежието на Тир и Сидон, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си;
18 също и измъчваните от нечисти духове бяха изцелявани.
19 И цялото множество се стараеше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеляваше всички.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24