за Христос

Лука 5:17-26   

17 Излекуването на парализирания
(Мат. 9:1-8; Марк 2:1-12)

И през един от тези дни, когато Той поучаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и от Йерусалим; и Господнята сила беше с Него да изцелява.
18 И, ето, мъже, които носеха на постелка един болен човек, който беше парализиран; и се опитаха да го внесат вътре и да го сложат пред Него.
19 Но понеже не намериха откъде да го внесат вътре поради навалицата, качиха се на покрива и през покрива го спуснаха с постелката на средата пред Исус.
20 И Той, като видя вярата им, каза: Човече, прощават ти се греховете.
21 Тогава книжниците и фарисеите започнаха да разискват думите Му, като казваха: Кой е Този, Който богохулства? Кой може да прощава грехове освен един Бог?
22 Но Исус, като видя разискванията им, им отговори: За какво размишлявате в сърцата си?
23 Кое е по-лесно да кажа: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани и ходи?
24 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове (каза на паралитика): Казвам ти: Стани, вдигни постелката си и иди у дома си.
25 И начаса той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога.
26 И те всички се смаяха и славеха Бога, и изпълнени със страх, казваха: Днес видяхме удивителни неща.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24