за Христос

Лука 5   

1 Призоваването на първите ученици
(Мат. 4:18-22; Марк 1:16-22)

А веднъж, когато множеството Го притискаше да слуша Божието слово, Той стоеше при Генисаретското езеро.
2 И видя две ладии, които стояха край езерото; а рибарите бяха излезли от тях и изпираха мрежите си.
3 И като влезе в една от ладиите, която беше на Симон, помоли го да я отдалечи малко от сушата; и седна и поучаваше множеството от ладията.
4 След като престана да говори, каза на Симон: Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за улов.
5 А Симон отговори: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме; но щом казваш, ще хвърля мрежите.
6 И като направиха това, уловиха твърде много риба, така че мрежите им се прокъсваха.
7 И извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ; и те дойдоха и напълниха и двете ладии - дотолкова, че щяха да потънат.
8 А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек.
9 Понеже той и всички, които бяха с него, се смаяха от улова на рибите, които хванаха,
10 също и Яков и Йоан, синове на Зеведей, които бяха Симонови съдружници. А Исус каза на Симон: Не бой се; отсега нататък ще ловиш човеци.
11 И когато извлякоха ладиите на сушата, оставиха всичко и отидоха след Него.
12 Излекуването на прокажения
(Мат. 8:1-4; Марк 1:40-45)

И когато беше в един от градовете, ето, един човек, който целият беше прокажен, като видя Исус, падна на лицето си и Му се помоли с думите: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.
13 А Той простря ръка и се допря до него, и каза: Искам; бъди очистен. И веднага проказата го остави.
14 И Той му заръча да не казва на никого за това: Но за свидетелство на тях иди и се покажи на свещеника, и принеси за очистването си, както е заповядал Моисей.
15 Но вестта за Него още повече се разнасяше; и големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болестите си.
16 А Той се оттегляше в усамотени места и се молеше.
17 Излекуването на парализирания
(Мат. 9:1-8; Марк 2:1-12)

И през един от тези дни, когато Той поучаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и от Йерусалим; и Господнята сила беше с Него да изцелява.
18 И, ето, мъже, които носеха на постелка един болен човек, който беше парализиран; и се опитаха да го внесат вътре и да го сложат пред Него.
19 Но понеже не намериха откъде да го внесат вътре поради навалицата, качиха се на покрива и през покрива го спуснаха с постелката на средата пред Исус.
20 И Той, като видя вярата им, каза: Човече, прощават ти се греховете.
21 Тогава книжниците и фарисеите започнаха да разискват думите Му, като казваха: Кой е Този, Който богохулства? Кой може да прощава грехове освен един Бог?
22 Но Исус, като видя разискванията им, им отговори: За какво размишлявате в сърцата си?
23 Кое е по-лесно да кажа: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани и ходи?
24 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове (каза на паралитика): Казвам ти: Стани, вдигни постелката си и иди у дома си.
25 И начаса той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога.
26 И те всички се смаяха и славеха Бога, и изпълнени със страх, казваха: Днес видяхме удивителни неща.
27 Призоваването на бирника Левий
(Мат. 9:9-13; Марк 2:13-17)

След това Исус, като излезе, видя един бирник на име Левий, който седеше в бирничеството, и му каза: Върви след Мене.
28 Той остави всичко, стана и тръгна след Него.
29 А Левий приготви за Него голямо угощение в къщата си; и имаше голямо множество бирници и други, които седяха на трапезата с тях.
30 А фарисеите и техните книжници роптаеха против учениците Му и казваха: Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците?
31 Исус им отговори: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.
32 Не съм дошъл да призова праведните, но грешните към покаяние.
33 Исус отговаря на книжниците и фарисеите
(Мат. 9:9-17; Марк 2:16-22)

И те Му казаха: Йоановите ученици често постят и се молят, също и учениците на фарисеите, а Твоите ядат и пият.
34 Исус им каза: Можете ли да накарате сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях?
35 Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще бъде отнет от тях; тогава, през онези дни, ще постят.
36 Каза им още и притча: Никой не отдира парче от нова дреха, за да го пришие на вехта дреха; иначе и новата дреха се съдира, и кръпката от новата не отива на вехтата.
37 И никой не налива ново вино в стари мехове; защото новото вино ще пръсне меховете - и то самото ще изтече, и меховете ще се изхабят.
38 Но трябва да се налива ново вино в нови мехове.
39 И никой, след като е пил старото вино, не иска ново, защото казва: Старото е по-хубаво.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24