за Христос

Лука 4:16-30   

16 И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая Си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете.
17 Подадоха Му свитък от книгата на пророк Исая; и Той, като разгъна свитъка, намери мястото, където беше писано:
18 Духът на Господа е на Мене,
защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците
и проглеждане на слепите,
да пусна на свобода угнетените,
19 да проглася благоприятната Господня година.
20 И като сгъна свитъка, върна го на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него.
21 Исус започна да им казва: Днес се изпълни това писание пред вас.
22 И всички говореха добри неща за Него, като се чудеха на благодатните думи, които излизаха от устата Му. И казваха: Този не е ли Йосифовият син?
23 А Той им каза: Навярно ще Ми кажете тази поговорка: Лекарю, излекувай себе си; каквото сме чули, че става в Капернаум, направи го и тук, в Своето родно място.
24 И пак каза: Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в своята родина.
25 А ви казвам наистина, много вдовици имаше в Израел в дните на Илия, когато се затвори небето за три години и шест месеца и настана голям глад по цялата земя;
26 а при нито една от тях не беше пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска.
27 Така също много прокажени имаше в Израел по времето на пророк Елисей; но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман.
28 Като чуха това всички, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв
29 и като станаха, изкараха Го вън от града и Го заведоха при пропастта на хълма, на който градът им беше съграден, за да Го хвърлят долу.
30 Но Той мина между тях и си отиде.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24