за Христос

Начало на служението в Галилея
(Мат. 4:12-17; Марк 1:14-15)

А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и слух се разнесе за Него по цялата околност.

Слушай Лука 4:14
Лука 4:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 4:14

Между 13 и 14 ст. изтича един интервал от около година, през което Време Господ проповядва в Юдея. Единственото свидетелство на това служение е записано от Йоан 2 Йоан 5.

Когато Исус се връща в силата на Духа в Галилея и започва втората година от СВоето обществено служение, славата Му се разпростира из цялата област. Там Той поучава в юдейските синагоги и Всички Го прославят.

Други преводи на Лука 4:14: