за Христос

Лука 4   

1 Изкушаването на Исус в пустинята
(Мат. 4:1-11; Марк 1:12-13)

А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от брега на Йордан, беше воден от Духа в пустинята четиридесет дни,
2 където беше изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни; и когато изминаха те, Той огладня.
3 И дяволът Му каза: Ако си Божият Син, заповядай на този камък да стане хляб.
4 А Исус му отговори: Писано е: Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово.
5 Тогава, като Го изведе на една висока планина и Му показа всички царства на света, в един миг време, дяволът Му каза:
6 На Тебе ще дам цялата тази власт и слава на тези царства, защото на мен е предадена и аз я давам на когото искам.
7 И така, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.
8 А Исус му отговори: Писано е: На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.
9 Тогава Го заведе в Йерусалим, постави Го на крилото на храма и Му каза: Ако си Божий Син, хвърли се оттук долу;
10 защото е писано:
Ще заповяда на ангелите Си за Тебе да Те пазят;
11 и на ръце ще Те вдигат,
да не би да удариш о камък крака Си.
12 А Исус му отговори: Казано е: Да не изпитваш Господа, твоя Бог.
13 И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно време.
14 Начало на служението в Галилея
(Мат. 4:12-17; Марк 1:14-15)

А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и слух се разнесе за Него по цялата околност.
15 И Той поучаваше по синагогите им; и всички Го славеха.
16 И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая Си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете.
17 Подадоха Му свитък от книгата на пророк Исая; и Той, като разгъна свитъка, намери мястото, където беше писано:
18 Духът на Господа е на Мене,
защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците
и проглеждане на слепите,
да пусна на свобода угнетените,
19 да проглася благоприятната Господня година.
20 И като сгъна свитъка, върна го на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него.
21 Исус започна да им казва: Днес се изпълни това писание пред вас.
22 И всички говореха добри неща за Него, като се чудеха на благодатните думи, които излизаха от устата Му. И казваха: Този не е ли Йосифовият син?
23 А Той им каза: Навярно ще Ми кажете тази поговорка: Лекарю, излекувай себе си; каквото сме чули, че става в Капернаум, направи го и тук, в Своето родно място.
24 И пак каза: Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в своята родина.
25 А ви казвам наистина, много вдовици имаше в Израел в дните на Илия, когато се затвори небето за три години и шест месеца и настана голям глад по цялата земя;
26 а при нито една от тях не беше пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска.
27 Така също много прокажени имаше в Израел по времето на пророк Елисей; но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман.
28 Като чуха това всички, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв
29 и като станаха, изкараха Го вън от града и Го заведоха при пропастта на хълма, на който градът им беше съграден, за да Го хвърлят долу.
30 Но Той мина между тях и си отиде.
31 Излекуването на обладания от нечист дух в Капернаум
(Марк 1:21-28)

И слезе в Галилейския град Капернаум и ги поучаваше в събота;
32 и се удивляваха на учението Му, защото Неговото слово беше с власт.
33 А в синагогата имаше човек, обладан от духа на нечист бяс; и той извика със силен глас:
34 Остави ни! Какво общо имаш Ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си Ти - Святият на Бога.
35 Но Исус го смъмра и каза: Млъкни и излез от него. И бесът, като го повали насред синагогата, излезе от него, без никак да го повреди.
36 И всички се смаяха и разискваха помежду си: Какво е това слово, защото Той с власт и сила заповядва на нечистите духове и те излизат?
37 И мълвата за Него се разнесе по всички околни места.
38 Излекуването на тъщата на Петър и на други болни
(Мат. 8:14-17; Марк 1:29-39)

И като стана и излезе от синагогата, влезе в къщата на Симон. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска; и те Го молиха за нея.
39 А Той, като застана над нея, смъмри треската и тя я остави, и жената начаса стана и им прислужваше.
40 И при залез слънце всички, които имаха болни от разни болести, ги доведоха при Него; а Той, като положи ръце на всеки от тях, ги изцели.
41 Още и бесове с крясък излизаха от мнозина и казваха: Ти си Божият Син. А Той ги мъмреше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че Той е Христос.
42 И като се съмна, Той излезе и отиде на уединено място, а множествата Го търсеха, идваха при Него и искаха да Го задържат, за да не си отива от тях.
43 Но Той им каза: И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже затова съм изпратен.
44 И проповядваше в Галилейските синагоги.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24