за Христос

Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти добре хармана Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън.

Слушай Лука 3:17
Лука 3:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 3:17

Христос ще кръщава със Светия Дух и с огън. Неговото служение ще има две страни. От една страна, Той ще кръщава вярващите със Светия Дух (обещание, което беше изпълнено в деня на Петдесетница, когато вярващите бяха кръстени в Христовото тяло); от друга страна, Той ще кръщава с огън.

От казаното в 17 ст. става ясно, че кръщението с огън е кръщение чрез съд. Тук Господ е показан като стопанин, който отвява житото си. В момента, в който Той хвърля житото с лопатата, вятърът отвява плявата настрани, а зърното пада в житницата. Работниците измитат плявата и я изгарят.

Винаги, когато Йоан говори на хора, сред които има и вярващи, и невярващи, той споменава както кръщението със Светия Дух, така и кръщението с огън ( Матей 3:11 и тук). Когато говори само на вярващи обаче ( Марк 1:9), той не споменава кръщението с огън. Истинският вярващ никога няма да преживее кръщението с огън.

Други преводи на Лука 3:17:

Лопатата, с която отсява зърното от плявата, е вече в ръката му, за да изчисти хармана си и да прибере зърното в хамбара си, а плявата ще изгори в неугасим огън.
/Съвременен превод 2004/
Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти добре хармана Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън.
/Верен 2002/
Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти добре хармана Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън.
/Библейско общество 2000/
Той държи лопатата в ръката Си за да очисти добре гумното Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън.
/Протестантски 1940/
Лопатата Му е в ръката Му, и Той ще очисти гумното Си, и ще събере житото в житницата Си, а плявата ще изгори с неугасим огън.
/Православен/
комуто лопатата е в ръката му, и ще отреби гумното си, и ще събере пшеницата в житницата си, а плевата ще изгори в огън неугасим.
/Цариградски/
Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner; but the chaff he will burn with fire unquenchable.
/KJV/