за Христос

Лука 3:1-18   

1 Проповедта на Йоан Кръстител
(Мат. 3:1-12; Марк 1:1-8; Йоан 1:19-28)

В петнадесетата година от царуването на Цезаря Тиберий, когато Пилат Понтий беше управител на Юдея, а Ирод - четвъртовластник в Галилея, и брат му Филип - четвъртовластник в Итурейската и Трахонитската област, и Лисаний - четвъртовластник в Авилиния,
2 при първосвещенството на Анна и Каяфа, Божието слово дойде до Йоан, Захариевия син, в пустинята.
3 И той обикаляше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете,
4 както е писано в книгата с думите на пророк Исая:
Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа,
прави направете пътеките Му.
5 Всяка долина ще се напълни.
И всяка планина и хълм ще се сниши;
кривите пътеки ще станат прави.
И неравните места - гладки пътища;
6 и всеки човек ще види Божието спасение.
7 И така, той казваше на множествата, които идваха да се кръщават при него: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идващия гняв?
8 Тогава принасяйте плодове, достойни за покаяние; и не почвайте да си мислите: Имаме Авраам за баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам.
9 А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън.
10 И множествата го питаха: Тогава какво да правим?
11 А той им отговори: Който има две ризи, нека даде едната на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.
12 Дойдоха и бирниците да се кръстят и му казаха: Учителю, ние какво да правим?
13 Той им отвърна: Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено.
14 Питаха го и военнослужещи: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито наклеветявайте; и се задоволявайте със заплатите си.
15 И понеже хората бяха в недоумение и всички размишляваха в сърцата си за Йоан, да не би той да е Христос,
16 Йоан отговори на всички: Аз ви кръщавам с вода, но иде Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.
17 Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти добре хармана Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън.
18 И с много други увещания той благовестяваше на народа.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24