за Христос

Лука 3   

1 Проповедта на Йоан Кръстител
(Мат. 3:1-12; Марк 1:1-8; Йоан 1:19-28)

В петнадесетата година от царуването на Цезаря Тиберий, когато Пилат Понтий беше управител на Юдея, а Ирод - четвъртовластник в Галилея, и брат му Филип - четвъртовластник в Итурейската и Трахонитската област, и Лисаний - четвъртовластник в Авилиния,
2 при първосвещенството на Анна и Каяфа, Божието слово дойде до Йоан, Захариевия син, в пустинята.
3 И той обикаляше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете,
4 както е писано в книгата с думите на пророк Исая:
Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа,
прави направете пътеките Му.
5 Всяка долина ще се напълни.
И всяка планина и хълм ще се сниши;
кривите пътеки ще станат прави.
И неравните места - гладки пътища;
6 и всеки човек ще види Божието спасение.
7 И така, той казваше на множествата, които идваха да се кръщават при него: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идващия гняв?
8 Тогава принасяйте плодове, достойни за покаяние; и не почвайте да си мислите: Имаме Авраам за баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам.
9 А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън.
10 И множествата го питаха: Тогава какво да правим?
11 А той им отговори: Който има две ризи, нека даде едната на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.
12 Дойдоха и бирниците да се кръстят и му казаха: Учителю, ние какво да правим?
13 Той им отвърна: Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено.
14 Питаха го и военнослужещи: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито наклеветявайте; и се задоволявайте със заплатите си.
15 И понеже хората бяха в недоумение и всички размишляваха в сърцата си за Йоан, да не би той да е Христос,
16 Йоан отговори на всички: Аз ви кръщавам с вода, но иде Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.
17 Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти добре хармана Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън.
18 И с много други увещания той благовестяваше на народа.
19 А четвъртовластникът Ирод, който беше изобличаван от него заради Иродиада, жената на брат си, и поради всички други злини, които беше сторил Ирод,
20 прибави към всичко друго и това, че затвори Йоан в тъмница.
21 Кръщението на Исус Христос
(Мат. 3:13-17; Марк 1:9-11; Йоан 1:32-34)

И когато се кръсти целият народ, и когато и Исус се кръсти и се молеше, небето се отвори
22 и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.
23 Родословието на Исус Христос
(Мат. 1:1-17)

И сам Исус беше на около тридесет години, когато започна служението Си, и както мислеха, беше син на Йосиф, който беше син на Илий.
24 А Илий - на Матат; Матат - на Левий; Левий - на Мелхий; Мелхий - на Яанай; Яанай - на Йосиф;
25 Йосиф - на Мататия; Мататия - на Амос; Амос - на Наум; Наум - на Еслий; Еслий - на Нагей;
26 Нагей - на Маат; Маат - на Мататия; Мататия - на Семеин; Семеин - на Йосех; Йосех - на Йода;
27 Йода - на Йоанан; Йоанан - на Риса; Риса - на Зоровавел; Зоровавел - на Салатиил; Салатиил - на Нирий;
28 Нирий - на Мелхий; Мелхий - на Адий; Адий - на Косам; Косам - на Елмадам; Елмадам - на Ир;
29 Ир - на Исус; Исус - на Елиезер; Елиезер - на Йорим; Йорим - на Матат; Матат - на Левий;
30 Левий - на Симеон; Симеон - на Юда; Юда - на Йосиф; Йосиф - на Йоанам; Йоанам - на Елиаким;
31 Елиаким - на Мелеа; Мелеа - на Мена; Мена - на Матат; Матат - на Натан; Натан - на Давид;
32 Давид - на Есей; Есей - на Овид; Овид - на Вооз; Вооз - на Салмон; Салмон - на Наасон;
33 Наасон - на Аминадав; Аминадав - на Арний; Арний - на Есрон; Есрон - на Фарес; Фарес - на Юда;
34 Юда - на Яков; Яков - на Исаак; Исаак - на Авраам; Авраам - на Тара; Тара - на Нахор;
35 Нахор - на Серух; Серух - на Рагав; Рагав - на Фалек; Фалек - на Евер; Евер - на Сала;
36 Сала - на Каинан; Каинан - на Арфаксад; Арфаксад - на Сим; Сим - на Ной; Ной - на Ламех;
37 Ламех - на Матусал; Матусал - на Енох; Енох - на Яред; Яред - на Малелеил; Малелеил - на Каинан;
38 Каинан - на Енос; Енос - на Сит; Сит - на Адам; Адам - на Бога.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24