за Христос

Лука 23:6-16   

6 Изпращането на Исус Христос при Ирод
А Пилат, като чу това, попита дали човекът е галилеянин.
7 И като узна, че е от областта на Ирод, изпрати Го до Ирод, който през тези дни беше в Йерусалим.
8 А Ирод, като видя Исус, много се зарадва, защото отдавна желаеше да Го види, понеже беше слушал за Него; и се надяваше да види някое знамение от Него.
9 И Му задаваше много въпроси; но Той не му отговори нищо.
10 А главните свещеници и книжниците стояха и яростно Го обвиняваха.
11 Но Ирод с войниците си, като се отнесе към Него с презрение и Го подигра, облече Го във великолепна дреха и Го изпрати обратно при Пилат.
12 В същия ден Ирод и Пилат се сприятелиха помежду си; защото преди това враждуваха един против друг.
13 Осъждането на Исус Христос на смърт
(Мат. 27:15-26; Марк 15:6-15; Йоан 18:39-19:16)

Тогава Пилат свика главните свещеници, началниците и народа и им каза:
14 Доведохте ми Този като човек, който развращава народа; но, ето, аз Го разпитах пред вас и не намерих в Него никаква вина относно това, за което Го обвинявате.
15 Нито пък Ирод е намерил, защото Го е изпратил обратно до нас; така че Той не е направил нищо, което заслужава смъртно наказание.
16 Затова, като Го накажа, ще Го пусна.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24