за Христос

Лука 23:26-33   

26 Разпъването на Исус Христос
(Мат. 27:32-44; Марк 15:21-32; Йоан 19:17-27)

И когато Го поведоха, хванаха някого си Симон, киринеец, който се връщаше от нива, и сложиха на него кръста, за да го носи след Исус.
27 И след Него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха за Него.
28 А Исус се обърна към тях и каза: Дъщери йерусалимски, недейте плака за Мене, но плачете за себе си и за децата си;
29 защото, ето, идат дни, когато ще кажат: Блажени безплодните и утробите, които не са раждали, и гърдите, които не са кърмили.
30 Тогава ще започнат да казват на планините: Паднете върху нас!, и на хълмовете: Покрийте ни!
31 Защото ако правят това със суровото дърво, какво ще правят със сухото?
32 И с Него караха и други двама, които бяха злодеи, за да ги убият.
33 И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпънаха Него и злодеите - единия отдясно, а другия - отляво на Него.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24