за Христос

Лука 22:54-62   

54 Отричането на ап. Петър
(Мат. 26:57-58, 69-75; Марк 14:53-54, 66-72; Йоан 18:12-18; 25-27)

И като Го хванаха, отведоха Го и Го доведоха в къщата на първосвещеника. А Петър ги следваше отдалеч.
55 И когато бяха запалили огън насред двора и бяха насядали около него, то и Петър седна между тях.
56 А една слугиня, като го видя седнал до огъня, вгледа се в него и каза: И този беше с Него.
57 А той се отрече и каза: Жено, не Го познавам.
58 След малко друг го видя и каза: И ти си от тях. Но Петър отговори: Човече, не съм.
59 И като се мина около един час, друг някой взе да настоява и казваше: Наистина, и той беше с Него, защото е галилеянин.
60 А Петър каза: Човече, не знам за какво говориш. И на часа, докато още изричаше тези думи, един петел пропя.
61 И Господ се обърна и погледна Петър. И Петър си спомни думите на Господа, как му беше казал: Преди да пропее петелът днес, ти три пъти ще се отречеш от Мен.
62 И излезе вън и плака горко.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24