за Христос

Притча за злите земеделци
(Мат. 21:33-46; Марк 12:1-12)

И започна да разказва на народа следната притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци и отиде в чужбина за дълго време.

Слушай Лука 20:9
Лука 20:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:9

Настоятелният копнеж на Божието сърце по съдбата на израелския народ се вижда за сетен път в тази притча за лозето. Бог е представен като човек, който дал лозето си (Израел) под наем на лозари (водачите на нацията - вж. Исая 5:1-7). По-късно този човек изпратил при лозарите свои слуги, които да вземат част от плодовете за Него. Тези слуги са Божиите пророци като Исая и Йоан Кръстител, които са се опитвали да призоват Израел към покаяние и вяра, но са били винаги преследвани от управниците на Израел.

Други преводи на Лука 20:9:

После Исус започна да разказва следната притча: Един човек засадил лозе, дал го под наем на лозари и заминал за дълго.
/Съвременен превод 2004/
И започна да казва на народа тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на лозари и отиде в чужбина за дълго време.
/Верен 2002/
И започна да разказва на народа следната притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци и отиде в чужбина за дълго време.
/Библейско общество 2000/
И почна да говори на людете тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци, и отиде в чужбина за дълго време.
/Протестантски 1940/
И почна да говори към народа тая притча: един човек насади лозе и го даде на лозари, и си отиде за дълго време;
/Православен/
И начна да говори на народа тази притча: Некой си человек насади лозе, и даде го под наем на земледелци, и отиде на чужда страна за много време.
/Цариградски/
Then began he to speak to the people this parable; A certain man planted a vineyard, and let it forth to husbandmen, and went into a far country for a long time.
/KJV/