за Христос

Но ако кажем: От човеците, целият народ ще ни убие с камъни, защото са убедени, че Йоан беше пророк.

Слушай Лука 20:6
Лука 20:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:6

Исус им отговаря, като им задава един въпрос. Ако водачите бяха отговорили правилно на този въпрос, щяха да получат отговор и на своя въпрос. Йоановото кръщение от Бог ли е дадено или от човеците? Въпросът заварва фарисеите неподготвени. Ако признаят, че Йоан проповядва с Божието помазание, то тогава трябва да отговорят защо не са се подчинили на неговото послание, като се покаят и приемат Месията, Когото той възвестява? Но ако кажат, че Йоан е само един професионален проповедник, това ще предизвика гнева на масите, които все още признават Йоан за Божий пророк. Затова водачите отговарят, че не знаят откъде Йоан е получил своята Власт. Тогава Исус им казва: „В такъв случай и Аз няма да Ви кажа с каква власт поучавам.“ Щом не знаят, откъде Йоан има власт, защо тогава оспорват властта на Онзи, Чиято власт е по-голяма и от тази на Йоан? Тези стихове ни показват, че най-важното нещо при проповядването на Божието Слово е изпълването със Светия Дух. Онзи човек, който има този дар да проповядва, може да побеждава всички, чиято власт е облечена с научни степени, човешки титли или други почести.

„Ти къде си получил тази диплома? Кой ти даде този духовен сан?“ Тези стари въпроси, често продиктувани най-вече от завист, продължават да се задават и днес. Продължават да се съмняват в годността и валидността на „духовния сан“ на всеки добър проповедник, чиито теологични познания не са дошли от залите на някое известно учебно заведение.

Други преводи на Лука 20:6: