за Христос

А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото, където писа за бодливия храст, когато нарече Господа Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов.

Слушай Лука 20:37
Лука 20:37

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:37

За да докаже истината за възкресението, Исус дава пример от Изход 3:6, където Моисей казва, че Господ нарича Себе Си „Бог Авраамов,... Исааков и... Яковов“. Ако садукеите бяха пожелали да помислят малко, те щяха да разберат, че (1) Бог „не е Бог на мъртвите, а на живите“; и че (2) Авраам, Исаак и Яков вече са мъртви. Заключението, което логично следва, е, че Бог трябва да ги възкреси от мъртвите. Господ не казва, „Аз бях Бог на Авраам...“, а казва „Аз съм...“ Характерът на Бог като Бог на живите изисква възкресението.

Други преводи на Лука 20:37:

А че мъртвите възкръсват, го каза ясно още Моисей, когато говореше за горящия храст и нарече Господа Бога на Авраам, Бога на Исаак и Бога на Яков.
/Съвременен превод 2004/
А че мъртвите биват възкресени, това и Мойсей показа в мястото, където писа за къпината, когато нарече Господа "Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков".
/Верен 2002/
А че мъртвите биват възкресени, това и Мойсей показа в мястото, където писа за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов".
/Библейско общество 2000/
А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото дето писа за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов".
/Протестантски 1940/
А че мъртвите ще възкръснат, и Моисей го каза при къпината, когато нарече Господа Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов.
/Православен/
А това че мъртвите възкръсват, и Моисей го изяви при къпината когато назоваваше Господа "Бога Авраамова, и Бога Исаакова, и Бога Яковова."
/Цариградски/
Now that the dead are raised, even Moses shewed at the bush, when he calleth the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob.
/KJV/