за Христос

А после умря и жената.

Слушай Лука 20:32
Лука 20:32

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:32

Според закона на Моисей всеки неженен мъж бил длъжен да Вземе вдовицата на брат си, за да продължи семейното име и да съхрани семейното имущество (Второз. 25:5). В тяхната история някаква жена се оженила така за седем братя един след друг, а когато умрял и седмият, тя все още нямала деца. Накрая умряла и жената. „И тъй, във възкресението на кого от тях ще бъде жена?“ -е въпросът, чийто отговор очакват да чуят садукеите, мислейки се за особено умни, че са измислили такъв неразрешим проблем.

Други преводи на Лука 20:32:

Последна умряла жената.
/Съвременен превод 2004/
А после умря и жената.
/Верен 2002/
А после умря и жената.
/Библейско общество 2000/
А после умря и жената.
/Протестантски 1940/
след всички умря и жената;
/Православен/
А подир всичките умре и жената.
/Цариградски/
Last of all the woman died also.
/KJV/