за Христос

За възкресението на мъртвите
(Мат. 22:23-33; Марк 12:18-27)

Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го запитаха:

Слушай Лука 20:27
Лука 20:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:27

След като пропада опитът да уловят Исус в примката на политическия въпрос, някои от садукеите идват при Него с един теологичен каламбур. Тъй като отричат възможността за възкресение на мъртвите, те се опитват да осмеят доктрината за възкресението с един невероятен пример.

Други преводи на Лука 20:27: