за Христос

Ще дойде и ще погуби тези земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това, казаха: Дано не бъде!

Слушай Лука 20:16
Лука 20:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:16

Затова лозарите изхвърлили сина вън от лозето и го убили. На това място Исус пита Своите еврейски слушатели какво ще стори собственикът на лозето на тези зли лозари. В Евангелието от Матей четем, че "главните свещеници и старейшините сами се осъждат с отговора, като казват, че стопанинът ще убие лозарите ( Матей 21:41). Тук Господ Исус отговаря Сам и казва: ,ДЦе дойде и ще погуби тия земеделци и ще даде лозето на други.“ Тези думи означават, че евреите, които отхвърлят Христос, ще бъдат унищожени, и че Бог ще даде техните привилегировани служби на други. Другите могат да бъдат езичниците или духовно възродените евреи от последното време. Като чуват тези думи, евреите се ужасяват. „Дано не бъде!“ - казват те. Господ потвърждава предсказанието с цитат от Псалм 118:22. Еврейските зидари отхвърлиха Христос-Камъка. В техните планове нямаше място за Него. Но Бог беше определил за Него най-важното място - „Той стана глава на ъгъла“ - един камък, без който не може да се построи нито една къща и който заема най-почетното място.

Други преводи на Лука 20:16: