за Христос

За властта на Исус Христос
(Мат. 21:23-27; Марк 11:27-33)

И в един от дните, когато Той поучаваше народа в храма и проповядваше благовестието, дойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му казаха:

Слушай Лука 20:1
Лука 20:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:1

Представете си каква картина е това: Главният Учител неуморно проповядва благовестието в сянката на храма, докато израелските водачи безочливо оспорват правото Му да поучава. За тях Исус е само един груб дърводелец от Назарет. Той има много малко официално образование, няма никакви академични титли и никакви официални пълномощия от църковни институции. Те искат да знаят какви пълномощия може да им представи Той и кой Му е дал тази власт да поучава и проповядва и да чисти храма. Те искат да знаят!

Други преводи на Лука 20:1:

Един ден Исус беше в храма, поучаваше хората и им съобщаваше Благата вест за Божието царство. Главните свещеници заедно със законоучителите и старейшините дойдоха при него
/Съвременен превод 2004/
И в един от дните, когато Той поучаваше народа в храма и проповядваше благовестието, пред Него застанаха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му казаха:
/Верен 2002/
И в един от дните, когато Той поучаваше народа в храма и проповядваше благовестието, дойдоха първосвещениците и книжниците със старейшините и Му казаха:
/Библейско общество 2000/
И в един от дните, когато Той поучаваше людете в храма и проповядваше благовестието, надойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му рекоха:
/Протестантски 1940/
В един от ония дни, когато Той поучаваше народа в храма и благовестеше, застанаха първосвещениците и книжниците със стареите
/Православен/
И в един от ония дни, когато поучаваше той народа в храма и благовествуваше, надойдоха първосвещениците и книжниците наедно със старейшините,
/Цариградски/
And it came to pass, that on one of those days, as he taught the people in the temple, and preached the gospel, the chief priests and the scribes came upon him with the elders,
/KJV/