за Христос

Лука 1:5-25   

5 В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отряд на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци и се казваше Елисавета.
6 Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всички Господни заповеди и наредби.
7 Но нямаха дете, понеже Елисавета беше бездетна, а и двамата бяха в напреднала възраст.
8 И той, като свещенодействаше пред Бога по реда на своя отряд,
9 по обичая на свещеничеството, на него се падна по жребий да влезе в Господния храм и да кади.
10 И в часа на каденето цялото множество народ се молеше отвън.
11 Тогава му се яви ангел от Господа, който стоеше отдясно на кадилния олтар.
12 И Захария, като го видя, смути се и страх го обзе.
13 Но ангелът му каза: Не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан.
14 Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото раждане.
15 Защото ще бъде велик пред Господа; вино и сикера няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от майчината си утроба.
16 И ще обърне мнозина от израелтяните към Господа, техния Бог.
17 Той ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.
18 А Захария каза на ангела: Как ще се уверя в това, защото аз съм стар, а и жена ми е в напреднала възраст?
19 Ангелът му отговори: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога, и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.
20 И, ето, ще млъкнеш и няма да можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва на думите ми, които ще се изпълнят своевременно.
21 И народът чакаше Захария и се чудеше, че се бави в храма.
22 А когато излезе, той не можеше да проговори; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знаци и оставаше ням.
23 И като изтекоха дните на службата му в храма, той си отиде у дома.
24 А след тези дни жена му Елисавета зачена; и се криеше пет месеца, като казваше:
25 Така ми стори Господ в дните, когато погледна милостиво, за да отнеме от човеците причината да ме укоряват.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24